تندیس پلکسی صادرکنندگان مبل با مدال برنجیو پایه چوبی