تندیس پلکسی با پایه چوب و مدال

تندیس پلکسی با پایه چوب

تندیس پلکسی با پایه چوب

طراحی و ساخت انواع تندیس پلکسی

  • نوع برش CO2
  • جنس پلکسی
  • جنس مدال برنجی
  • پایه چوب